1996 "Li solde o l'amore?"

                                   

          
1997 "Grazie a Die stà tutte bune"

    

                                  1998 "La furtune e "

            

           1999 "Quanta guaje fa la guerre!"

                      

                       
2000 "Na femmine chi li baffe"

                                   

                       2001 "48, Lu morte chi parle"

                                   

                                                      2001 Tournée a Toronto (Canada)

                       

                               2002 "Na vodde …là l'Americhe"

                              

                  

                       2003 "L'amore cecate"

             

               2004 "Nisciune è sante, nisciune è diavule"

                        2005 "Cuscì si vede poche, quasce pi ninte!"

            

                       2006 “Cirte cose nin finisce mai

           

          2006 Tournée a Quebec City e Toronto (Canada)

           

          

                       

2007 “NA BANDA …SBANDATE !”

              

                                                  

                   2007 Tournée in Burkina Faso (Africa)

               

        

2008 “AMORE E MISERIE

              

              

         

2009 “NINTE E' QUELLE CHI SEMBRE!

         

         

         

                   

                   

              

2009 Burkina Faso (Africa)

PROVA         

         

         

         

         

    

         

 

2010 "Duvà stà lu cunije?"

         

         

              

              

2011 "Lo Spazzacamin"

         

         

          2011 "Che bella famije"

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

2012 "Pijemece nu cafè"

        

        

        

        

        

  

  

2013 "Na femmine chi li baffe"

                 

              

      

2014 "48 Lu morte che parle"